ODZYSK CIEPŁA I KONWERSJA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – ORC

Organiczny cykl Rankine’a (ORC, ang. Organic Rankine Cycle) stanowi niskotemperaturowy odpowiednik klasycznego obiegu Clasiusa-Rankine’a, w którym stosowanymi czynnikami roboczymi są tzw. niskowrzące czynniki organiczne (węglowodory) zamiast wody/pary wodnej.

Organiczny cykl Rankine’a składa się z takich samych elementów jak konwencjonalna elektrownia parowa (kocioł, urządzenie rozprężające, skraplacz i pompa). Ciecz robocza jest jednak związkiem organicznym, który charakteryzuje się niższą temperaturą wrzenia niż woda, co pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej z niskich temperatur źródła ciepła.

ORC to jeden najpopularniejszych sposobów produkcji energii elektrycznej z niskotemperaturowych źródeł ciepła. Technologia ORC może zatem odegrać niebagatelną rolę, w szczególności dla zmniejszenia energochłonności przemysłu oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystując przy tym energię geotermalną, fotowoltaikę, biomasę czy ciepło odpadowe (tj. energia cieplna, która w innym przypadku jest tracona do atmosfery). System ORC może być używany, z niewielkimi modyfikacjami, w połączeniu z różnymi źródłami ciepła. Ponadto, w odróżnieniu od konwencjonalnych cykli energetycznych, technologia ta pozwala na zdecentralizowane i niskoskalowe wytwarzanie energii elektrycznej. Te atuty sprawiają, że technologia ORC jest bardziej niż energetyka parowa przystosowana do konwersji ciepła odpadowego lub odnawialnych źródeł energii, których dostępność jest na ogół bardziej zlokalizowana niż paliw kopalnych, a ich temperatura (np. w kolektorze słonecznym lub w odwiercie geotermalnym) jest niższa niż uzyskiwana z paliw tradycyjnych.

ORC może korzystnie wpłynąć na energochłonność procesów przemysłowych, głównie poprzez odzyskiwanie energii cieplnej traconej do atmosfery. Zainstalowanie ORC w celu przekształcenia ciepła odpadowego na energię elektryczną umożliwia lepsze wykorzystanie energii pierwotnej. Wiele instalacji w przemyśle produkcyjnym odrzuca ciepło o stosunkowo niskiej temperaturze. W dużych zakładach ciepło to jest zwykle nadmiarowe i często nie może być ponownie zagospodarowane w całości na miejscu lub wykorzystane do ogrzewania miejskiego. Dlatego jest ono odrzucane do atmosfery, pomimo możliwości konwersji na energię elektryczną, która może być wówczas zużywana na miejscu lub oddawana do sieci. W takim systemie ciepło odpadowe jest zwykle odzyskiwane przez pętlę pośrednią (system wymienników i rurociągów) do wymiany ciepła i wykorzystywane do odparowania płynu roboczego w cyklu ORC. Pozostały proces produkcji energii elektrycznej jest analogiczny jak w konwencjonalnej elektrowni.

Zalety ORC:

  • niska temperatura gorącego źródła 
  • niska temperatura i ciśnienie parowania
  • brak konieczności przegrzewania
  • prosta konstrukcja parownika
  • niska temperatura par w turbinie
  • wysokie ciśnienie skraplania
  • zwarta konstrukcja (duża gęstość czynnika)
  • brak konieczności uzdatniania wody i odgazowania
  • stosunkowa prosta konstrukcja sprężarek 

Wraz z naszymi partnerami oferujemy kontenerowe układy ORC o mocy termicznej zaczynające się od 350 kWt, w których czynnikiem roboczym jest HFO. Pomimo określonego typoszeregu rozwiązań standardowych, jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania na indywidualne zamówienie, zaczynające się już od ok. 150 kWt.

Jeżeli dysponujesz źródłem energii cieplnej o mocy od 150 kWt, zapytaj o ofertę.

© Copyright 2021 Vens Sp. z o.o.