Polityka przetwarzania danych osobowych

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez VENS sp. z o.o. dotyczy przetwarzania Państwa danych w następujących sytuacjach:

korzystania z naszych aktywności marketingowych,

udziału w rekrutacji do naszego zespołu,

kontaktowania się z nami, np. telefonicznie, korespondencyjnie lub e-mailowo,

są Państwo naszymi Klientami, Kontrahentami, Pracownikami, Współpracownikami.


Administratorem danych osobowych, zwanych dalej „Dane”, zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej jest VENS sp. z o.o., adres siedziby ul. Wielicka 57e/7, 30-552 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000880852, NIP 6793211314, REGON 388025893, adres poczty elektronicznej: vens@vens.pl, zwany dalej „Administrator”.

Państwa dane są przetwarzane w celach: procesu rekrutacji, działań marketingowych, relacjach biznesowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR), a także prawem krajowym.

Dokładamy wszelkiej staranności aby ochronić interesy osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewniamy, że:

zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty,

dane zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

zbieranie danych jest adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

dane przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

dane przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, zwłaszcza ochronę przed przypadkową utratą, niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem. 

Jako Administrator przetwarzamy dane w wielu sytuacjach: udostępnienia danych za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (złożenia swej aplikacji, skierowanie zapytania/oferty telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektrycznej lub mediów społecznościowych), w ramach współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, pozyskania Państwa danych z innych źródeł, np. od firmy będącej naszym Kontrahentem/Klientem z którą Państwo współpracują.

Przetwarzanie danych w związku z działaniami marketingowymi.

Jako Administrator przetwarzamy dane identyfikacyjne i kontaktowe przekazane w ramach prowadzonych działań marketingowych. Podstawą przetwarzania danych w celu prowadzenia działań marketingowych jest uzasadniony interes Administratora.

W celach określonych powyżej, będziemy przetwarzać Państwa dane, do czasu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na komunikację lub do czasu zakończenia wysłania materiałów, przez okres wymagany przepisami prawa lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Przetwarzanie danych w związku z procesem rekrutacji.

Przetwarzamy dane przekazane nam w ramach aplikacji i zebrane w ramach procesu rekrutacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu, jak również przyszłych procesów, pod warunkiem, że wyrazili Państwo na to zgodę. 

W związku z rekrutacją możemy przetwarzać Państwa następujące dane: identyfikacyjne, teleadresowe, dotyczące posiadanego wykształcenia, umiejętności, uprawień, dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji. Przekazane w ramach aplikacji i zebrane w ramach procesu rekrutacji dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów (takich jak ZUS, US), naszym obecnym i potencjalnym Klientom oraz Kontrahentom.

W związku z procesem rekrutacji, przetwarzamy dane w celu rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, w przypadku wyrażenia zgody, również dla potrzeb przyszłych rekrutacji, oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami i ewentualnie kierowanymi roszczeniami.

Podstawą przetwarzania przez Administratora danych jest podjęcie działań na Państwa żądanie jako osoby, której one dotyczą, przed zawarciem umowy, przepisy obowiązującego prawa, szczególności Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Państwa zgoda.

W celach wyżej określonych, będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, zaś w przypadku Państwa dodatkowej, dobrowolnej zgody również podczas przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że przepisy prawa zobowiążą Administratora do dłuższego przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych w związku z relacjami biznesowymi i podjętym kontaktem. 

Przetwarzamy dane naszych Klientów oraz Kontrahentów, ich Pracowników i Współpracowników, dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów lub nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy profili w mediach społecznościowych przez nas administrowanych. W związku z tymi relacjami możemy przetwarzać następujące dane: identyfikacyjne, teleadresowe, dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem. Powyższe dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa oraz innych osób, np. od Państwa pracodawców, zleceniodawców.

W związku z powyższymi relacjami, przetwarzamy dane w następujących celach: nawiązania współpracy, zawarcia, wykonywania i rozliczenia umów, udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytania lub wnioski, prowadzenia dalszej korespondencji i kontaktu w tym zakresie, kontaktu w sprawie innych informacji, w tym marketingowych, i świadczonych przez nas usług, obrony przed potencjalnymi roszczeniami, również w celu ewentualnego kierowania roszczeń, wypełniania naszych obowiązków prawnych, takich jak podatkowych, księgowych, dotyczących rozpatrywania reklamacji.

Podstawą przetwarzania przez Administratora danych jest: niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie jako osoby, której dane dotyczą, realizacja obowiązków prawnych, prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji, oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami. 

Co do zasady podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie, w celu prowadzenia korespondencji, w tym kontaktu zwrotnego dotyczącego procesu rekrutacji.

Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (podatkowe, rachunkowe, dotyczące archiwizacji itp.) zobowiążą Administratora do dłuższego przetwarzania danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy Państwa dane, udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ewentualnego prowadzenia korespondencji, następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W każdym przypadku przysługują Państwu prawo do:

dostępu do danych, łącznie z otrzymaniem informacji, które dane są przetwarzane,

żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych, 

usunięcia danych,

przenoszenia danych, które dostarczyli Państwo Administratorowi i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do administratorów Klienta lub Kontrahenta,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z uzasadnionych prawnie interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, np. Klienta lub Kontrahenta, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Polityka plików cookies


Strona internetowa VENS sp. z o.o., www.vens.pl, używa plików cookies (tzw. ciasteczek). O sposobie korzystania z plików cookies na stronie www.vens.pl informujemy w poniższym dokumencie. 

Podczas wizyty na stronie internetowej zostaje wyświetlony komunikat informujący o korzystaniu z plików cookies.

Pliki cookies są małymi fragmentami tekstu, kodu, wysyłanymi do przeglądarki lub zapisywanymi na urządzeniu, z których korzystają Państwo przeglądając stronę internetową. 

Wyróżnia się kilka rodzajów plików cookies. Ciasteczka, z których korzysta strona www.vens.pl, zostały podzielone na następujące kategorie:

niezbędne pliki cookies: są niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony. Służą np. odpowiedniemu świadczeniu usług oferowanych przez VENS sp. z o.o., zapewnieniu stabilności funkcjonowania strony poprzez mierzenie ruchu i zabezpieczanie przed jej przeciążeniem,

funkcjonalne pliki cookies: służą zapamiętaniu wybranych przez Państwa preferencji dotyczących prywatności czy ustawień strony internetowej,

analityczne pliki cookies: pozostałe pliki wykorzystywane do ulepszania i mierzenia wydajności strony internetowej poprzez zbieranie i raportowanie informacji o sposobie korzystania za strony.Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, informujemy:


Administratorem zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami prawa jest VENS sp. z o.o., adres siedziby: ul. Wielicka 57e/7, 30-552 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000880852, NIP 6793211314, REGON 388025893.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony Państwa danych, Jarosława Króla, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: vens@vens.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez VENS sp. z o.o.: 

na podstawie art. 6 ust. 1lit. b RODO, w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy,

na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych w związku z realizacją zawartej umowy,

na podstawie art. 6 ust. 1lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Kategorie danych pozyskanych przez VENS sp. z o.o. to: dane kontaktowe, dane służbowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane realizacji procesu rekrutacji, usługi lub projektu.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom współpracującym oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora: dostawcy usług IT, księgowych i podatkowych, podmioty współpracujące z Administratorem, w tym jego Klienci, Kontrahenci i Podwykonawcy wykonujący usługi na jego rzecz, jak również podmioty świadczące usługi: pocztowe, kurierskie, prawne, audytowe, bankowe, transportowe, zdrowotne, firmy szkoleniowe, pozapłacowe świadczenia pracownicze i ubezpieczyciele.

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Jako osobom, których dotyczą dane, przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu: zgodnie z art. 15 RODO, użytkownik w każdej chwili ma prawo do uzyskania informacji czy i jakie jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora. W zakresie przetwarzania jego danych, Użytkownik może uzyskać informację o: celach i kategoriach przetwarzania danych, odbiorcach, którym dane zostały lub będą ujawnione, okresie przechowywania danych, źródle pozyskania danych osobowych jeśli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika,

prawo do sprostowania danych osobowych: na podstawie art. 16 RODO, Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora niezwłocznego sprostowania nieaktualnych lub niekompletnych danych,

prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym): Użytkownik, zgodnie z art. 17 RODO, ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych, a Administrator, jeśli nie zachodzi inna przesłanka prawna uniemożliwiająca usunięcie danych osobowych, ma obowiązek usunąć je bez zbędnej zwłoki,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: art. 18 RODO daje prawo Użytkownikowi do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora. O ile żądanie będzie uzasadnione, Administrator będzie mógł dalej jedynie przechowywać te dane. Podjęcie operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń, lub praw innej osoby, lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego, 

prawo do przenoszenia danych osobowych: jeśli dane Użytkownika są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika lub w związku z realizacją umowy, zgodnie z art. 20 RODO Użytkownik może w każdej chwili wystąpić do Administratora z wnioskiem o otrzymanie jego danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na żądanie Użytkownika dane zostaną przesłane przez Administratora innemu wskazanemu przez Użytkownika Administratorowi, jeśli będzie to technicznie możliwe,

prawo do sprzeciwu: jeśli Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, Użytkownik, na podstawie art. 21 RODO, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania,

prawo do cofnięcia zgody: jeśli dane Użytkownika o kreślonym zakresie są przetwarzane w na podstawie jego zgody, Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych wyrażoną we wskazanym zakresie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem i uniemożliwia dalsze korzystanie z usług oferowanych przez stronę internetową. Aby dokonać skutecznego cofnięcia zgody, w przypadku korzystania ze strony i naszych usług, należy skierować swoje żądanie na adres e-mail: vens@vens.pl, lub w formie pisemnej na adres VENS sp. z o.o., ul. Wielicka 57e/7, 30-552 Kraków, podając w treści dane identyfikujące Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail lub telefon) oraz wskazując, które ze zgód Użytkownik chce wycofać.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Administratora wymogów wynikających z przepisów prawa.

Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 


Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2024 r.


© Copyright 2021 Vens Sp. z o.o.