OUTSOURCING USŁUG INŻYNIERSKICH 

 KIEROWNIK PROJEKTU / PROJECT MANAGER  

 • analiza i planowanie projektu: przygotowywanie szczegółowych planów projektów, w tym określanie celów, zakresu prac, harmonogramu, budżetu i dostępnych zasobów
 • koordynacja zespołu: nadzorowanie pracy zespołu projektowego, przydzielanie zadań, monitorowanie postępów, rozwiązywanie problemów i wspieranie członków zespołu
 • monitorowanie postępów: regularne śledzenie postępów projektu w porównaniu do założeń planu oraz wczesne wykrywanie potencjalnych opóźnień lub problemów
 • zarządzanie ryzykiem: identyfikacja i analiza potencjalnych ryzyk projektowych, opracowywanie strategii ich minimalizacji oraz monitorowanie ich wpływu na projekt
 • zarządzanie kosztami: monitorowanie i kontrolowanie wydatków związanych z projektem, utrzymanie budżetu zgodnie z planem oraz rozważanie oszczędności
 • komunikacja i raportowanie: utrzymywanie otwartej komunikacji z zespołem projektowym, interesariuszami i zarządzającymi, a także przygotowywanie raportów na temat postępów i problemów
 • koordynacja działań: zapewnienie skoordynowanej pracy różnych zespołów i działań w projekcie, aby osiągnąć efektywną współpracę
 • monitorowanie jakości: zapewnienie, że projekty są realizowane zgodnie z odpowiednimi standardami jakości oraz spełniają oczekiwania klientów
 • zarządzanie dokumentacją: przechowywanie i zarządzanie dokumentacją projektową, w tym planami, raportami, protokołami i innymi materiałami związanymi z projektem
 • rozwiązywanie problemów: identyfikacja i rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić w trakcie projektu, aby zapewnić płynny przebieg prac
 • zarządzanie zmianami: wprowadzanie zmian w projekcie, monitorowanie ich wpływu na plan oraz dostosowywanie działań w odpowiedzi na nowe informacje
 • zarządzanie ryzykiem: analiza ryzyk, klasyfikacja ryzyk, plan reakcji
 • ocena projektu: analiza osiągnięć projektu po zakończeniu, ocena wyników w porównaniu do założeń, analiza post-mortem

 KIEROWNIK BUDOWY

 • zarządzanie procesem budowy od fazy przygotowania placu budowy do protokolarnego przekazania
 • prowadzenie dziennika budowy
 • nadzór nad wykonaniem projektu w zgodzie z projektem, przepisami prawa budowlanego,  normami i zasadami wiedzy technicznej
 • prowadzenie dokumentacji postępów prac, zmian w projekcie, zgłoszeniami, inspekcjami itp.
 • zapewnienie zgodności prac z przepisami BHP i regulacjami budowlanymi
 • zarządzanie podwykonawcami celem zapewnienia płynnego i bezpiecznego przebiegu robót
 • informowanie inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego o ukończeniu etapów projektów
 • wykonywanie protokolarnych odbiorów częściowych i końcowych

 INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

 • kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę
 • kontrolę zgodności realizacji budowy z przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających
 • przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy w zakresie materiałowym

 INŻYNIER DS. PROJEKTU / PROJECT ENGINEER

 • udział w analizach i warsztatach przygotowujących projekt
 • realizacja przydzielonych zadań inżynierskich
 • udział w spotkania z potencjalnymi kontrahentami
 • przygotowywanie specyfikacji projektowych
 • wsparcie procedury wyboru wykonawcy robót 
 • przygotowywanie obszaru robót
 • planowanie i koordynowanie robót
 • aktualizacja statusów harmonogramu projektu
 • nadzór techniczno-inżynieryjny prowadzonych robót
 • wystawianie pozwoleń na prace
 • nadzór zgodności projektu ze specyfikacją i dokumentacją techniczną
 • zapewnienie skutecznej komunikacji
 • prowadzenie listy zadań i listy zgłoszonych uwag
 • udział w uruchomieniach i protokolarnych odbiorach
 • nadzór nad przepływem dokumentacji w projekcie
 • raportowanie postępu prac do Kierownika projektu
 • realizacja wewnętrznych procedur Zleceniodawcy

TECHNOLOG PRODUKCJI

 • planowanie produkcji 
 • wsparcie merytoryczne oraz rozwiązywanie bieżących problemów na produkcji
 • optymalizacja procesów pod względem wydajności, jakości, kosztów
 • dobór technologii i metod produkcji
 • monitorowanie procesów produkcyjnych
 • usprawnienie procesów produkcyjnych 
 • ścisła współpraca z działami zaangażowanymi w realizację produkcji
 • przygotowywanie produkcji do wdrożenia nowych produktów
 • opracowywanie instrukcji i procedur

INŻYNIER R&D

 • projektowanie, rozwój, wdrażanie i utrzymanie nowych oraz istniejących produktów
 • badanie i analizowanie branżowych trendów rynkowych oraz pozyskiwanie nowych możliwości technicznych
 • aktywny udział w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z produktem
 • śledzenie nowych technologii i analiza możliwość ich wdrożenia
 • analizowanie i ocena opłacalności wprowadzanych zmian
 • planowanie i walidacje opracowanych rozwiązań
 • opracowywanie i nadzorowanie specyfikacji materiałowych oraz procesowych wyrobów
 • przygotowywanie analiz FMEA dla nowych rozwiązań
 • optymalizacja tworzonych rozwiązań pod kątem obniżenia kosztów produkcji
 • tworzenie, utrzymywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej produktów
 • nadzorowanie działań związanych z rejestrowaniem, uzyskiwaniem i aktualizacją pozwoleń, deklaracji zgodności oraz patentów dla produktów

INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU

 • monitorowanie pracy i stanu technicznego urządzeń 
 • nadzór nad realizacją napraw, konserwacji, przeglądów okresowych
 • nadzór nad zapewnieniem części zamiennych
 • analiza źródeł awarii i problemów technicznych, wykonywanie testów diagnostycznych
 • optymalizacja procesów UR, prewencja, predykcja, TPM 
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisu parku maszynowego 
 • współpraca z dostawcami w czasie rozruchów i odbiorów maszyn i urządzeń
 • zarządzanie dokumentacją techniczną i bieżąca aktualizacja
 • realizacja procedur LOTO/LTT

KONTROLER DOKUMENTACJI

 • kontrola jakości i zgodności dokumentów z wymogami, standardami i normami 
 • zarządzanie systemem przekazywania, przechowywania, udostępniania i archiwizowania dokumentów
 • przeprowadzanie wewnętrznych audytów dokumentacji
 • nadzór nad dokumentacją projektową, w tym planami, specyfikacjami, harmonogramami, zarządzanie zmianą i innymi dokumentami związanymi z projektem.
 • szkolenie pracowników i zespołów w zakresie prawidłowego zarządzania dokumentacją i przestrzegania procedur.

SPECJALISTA DS. HARMONOGRAMÓW

 • opracowywanie harmonogramów projektu 
 • analiza ryzyk i zależności oraz wpływu na ścieżkę krytyczną projektu 
 • optymalizacja harmonogramu do występujących okoliczności i ryzyk
 • monitorowanie postępów i aktualizacja statusów wykonania
 • monitorowanie dostępności zasobów
 • zrządzanie zmianami w harmonogramie 
 • skuteczne raportowanie statusów do zespołu projektowego 

KONTRAKT MANAGER 

 • negocjowanie warunków kontraktu
 • udział w przygotowaniu kontraktów
 • opiniowanie umów
 • monitorowanie przestrzegania terminów i odstępstw od kontraktu
 • zarządzanie zmianą w kontrakcie
 • nadzór i kontrola wydatków
 • wspieranie relacji handlowych
 • mediacje

INŻYNIER MECHANIK

 • opracowywanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń mechanicznych
 • opiniowanie proponowanych rozwiązań w branży mechanicznej
 • nadzór techniczno-inżynieryjny w branży mechanicznej
 • nadzór realizowanych robót zgodnie ze specyfikacją projektową, dokumentacją techniczną, normami i dobrymi praktykami inżynierskimi 
 • nadzór na wykonaniem maszyn i urządzeń w zgodzie ze standardami bezpieczeństwa maszyn
 • nadzór nad jakością wykonywanych prac przez firmy podwykonawcze
 • wystawianie pozwoleń na prace
 • identyfikacja niezgodności technicznych oraz implementacja optymalnych rozwiązań
 • nadzór nad zarządzaniem zmianą w projekcie
 • nadzór nad aktualizacją dokumentacji technicznej
 • prowadzenie listy zadań i listy zgłoszonych uwag
 • nadzór nad rozruchem
 • udział w protokolarnych odbiorach
 • nadzór nad eliminacją zgłoszonych usterek
 • raportowanie postępu prac do Kierownika projektu

INŻYNIER AUTOMATYK

 • opracowywanie nowych rozwiązań w obszarze automatyki
 • opiniowanie proponowanych rozwiązań w branży automatyki
 • nadzór techniczno-inżynieryjny w branży automatyki
 • nadzór realizowanych robót zgodnie ze specyfikacją projektową, dokumentacją techniczną, normami i dobrymi praktykami inżynierskimi 
 • nadzór nad wykonaniem maszyn i urządzeń w zgodzie ze standardami bezpieczeństwa maszyn
 • wystawianie pozwoleń na prace
 • nadzór nad jakością wykonywanych prac przez firmy podwykonawcze
 • identyfikacja niezgodności technicznych oraz implementacja optymalnych rozwiązań
 • nadzór nad zarządzaniem zmianą w projekcie
 • nadzór nad aktualizacją dokumentacji technicznej
 • prowadzenie listy zadań i listy zgłoszonych uwag
 • nadzór nad rozruchem
 • udział w protokolarnych odbiorach
 • nadzór nad eliminacją zgłoszonych usterek, korekty kodów programów
 • raportowanie postępu prac do Kierownika projektu

INŻYNIER ENERGETYK

 • opiniowanie proponowanych rozwiązań w branży energetycznej
 • nadzór techniczno-inżynieryjny w branży energetycznej
 • nadzór realizowanych robót zgodnie ze specyfikacją projektową, dokumentacją techniczną, normami i dobrymi praktykami inżynierskimi
 • wystawianie pozwoleń na prace
 • rozliczanie mediów energetycznych
 • nadzór nad jakością wykonywanych prac przez firmy podwykonawcze
 • identyfikacja niezgodności technicznych
 • nadzór nad zarządzaniem zmianą w projekcie
 • nadzór nad aktualizacją dokumentacji technicznej
 • prowadzenie listy zadań i listy zgłoszonych uwag
 •  nadzór nad eliminacją zgłoszonych usterek
 •  zapewnienie niezbędnych protokołów pomiarowych oraz udział w protokolarnych odbiorach
 • raportowanie postępu prac do Kierownika projektu

INŻYNIER ELEKTRYK

 • opiniowanie proponowanych rozwiązań w branży elektrycznej
 • nadzór techniczno-inżynieryjny w branży elektrycznej
 • nadzór realizowanych robót zgodnie ze specyfikacją projektową, dokumentacją techniczną, normami i dobrymi praktykami inżynierskimi 
 • nadzór na wykonaniem maszyn i urządzeń w zgodzie ze standardami bezpieczeństwa maszyn
 • wystawianie pozwoleń na prace
 • identyfikacja niezgodności technicznych
 • nadzór nad zarządzaniem zmianą w projekcie
 • nadzór nad jakością wykonywanych prac przez firmy podwykonawcze
 • nadzór nad aktualizacją dokumentacji technicznej
 • prowadzenie listy zadań i listy zgłoszonych uwag
 • zapewnienie niezbędnych protokołów pomiarowych, oraz udział w protokolarnych odbiorach
 • nadzór nad eliminacją zgłoszonych usterek
 • raportowanie postępu prac do Kierownika projektu

INŻYNIER SPAWALNIK

 • projektowanie złącz spawanych: dostosowanie metod spawania i projektowanie złącz spawanych do rodzaju materiałów, obciążenia, wymagań technicznych
 • planowanie i kontrolowanie procesów spawania, w tym ustalanie parametrów spawania, prędkości i temperatury
 • opracowanie technologii spawania 
 • przeprowadzanie analiz wytrzymałościowych 
 • koordynowanie działań związanych z projektami, w których występują elementy spawane, nadzór nad harmonogramem i jakością
 • opracowywanie procedur spawalniczych zgodnie z wymaganiami technicznymi i normami
 • szkolenie pracowników w zakresie praktyk spawalniczych, bezpieczeństwa i jakości

INŻYNIER BUDOWY

 • udział w analizach i warsztatach przygotowujących projekt budowlany
 • przygotowywanie specyfikacji budowlanych
 • wsparcie procedury wyboru firm budowlanych
 • przygotowywanie placu budowy
 • planowanie i koordynowanie robót
 • nadzór inżynierski robót budowlanych z ramienia Kierownika Budowy
 • aktualizacja statusów harmonogramu projektu
 • wystawianie pozwoleń na prace
 • nadzór zgodności projektu z specyfikacją i dokumentacją techniczną
 • prowadzenie listy zadań i listy zgłoszonych uwag
 • udział protokolarnych odbiorach częściowych i końcowych
 • nadzór nad przepływem dokumentacji w projekcie
 • raportowanie postępu prac do Kierownika budowy

INŻYNIER CFD

 • rozwój oraz walidacja strukturalnych i funkcjonalnych modeli
 • analiza systemów, komponentów oraz wymagań funkcjonalnych
 • tworzenie i optymalizacja wirtualnych modeli
 • przeprowadzanie kompleksowych symulacji 
 • dobór narzędzi oraz metod symulacyjnych dla wybranych zadań
 • zapewnienie podstaw teoretycznych / naukowych
 • ewaluacja oraz interpretacja wyników analiz
 • proponowanie innowacyjnych podejść i technik w celu zwiększenia możliwości symulacyjnych
 • współpraca interdyscyplinarna w ramach prowadzonych projektów rozwojowych

INŻYNIER DS. PRODUKTYWNOŚCI

 • zwiększenie widoczność i ulepszenie rachunkowości zapasów i prognoz finansowych: wiedza na temat, w jaki sposób narzędzia operacyjne i ERP współdziałają
 • zapewnienie widoczności i analizy stanu zapasów według projektu – dostarczenie dokładnej i terminowej prognozy
 • uzgodnienie kont magazynowych; zapewnienie dokładności danych kosztowych i wyceny zapasów; wsparcie obejmujące wymagania audytowe
 • odpowiedzialność za kontrolę starzenia się materiałów i kalkulację FIFO, rozliczenia międzyokresowe zapasów w celu uznania przychodów zgodnie z polityką ASC 606
 •  konsolidacja, analiza i raportowanie kosztów projektu i innych kosztów zmiennych, poprzez koordynację danych wejściowych i uzgadnianie z Kierownikiem Projektu
 • analiza i prognoza obciążenia godzinowego pracowników, kosztów zmiennych, identyfikacja możliwości produktywności; interfejs z zespołem HR w projekcie zmiennej siły roboczej
 • odpowiedzialność za dynamikę kosztów zmiennych, koordynacja spotkań z właścicielami centrów kosztowych i kierowanie inicjatywami eliminującymi koszty
 • zapewnienie wsparcia finansowego dla inicjatywy sprzedaży zapasów: odpowiedzialność za zapewnienie postępu zadań, prowadzenie księgowości i prowadzenie spotkania raportowego dla kierownictwa
 • koordynowanie wraz z zespołem ds. łańcucha dostaw i audytorami zewnętrznymi rocznego audytu zapasów, aby zapewnić dokładne praktyki księgowe
 • ocena czy zasady kontroli wewnętrznej i kontrole wewnętrzne są należycie przestrzegane

© Copyright 2021 Vens Sp. z o.o.

Polityka prywatności